Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Het Ambacht BV, geregistreerd bij de kamer van koophandel o.v.v. 81093721.

Buiten de garantie vallen:

 1. Beschadiging en/ of breuken welke ontstaan zijn na montage aan glas.
 2. Schade door onoordeelkundig gebruik van de door ons geleverde materialen en/ of toestellen.
 3. Verkleuring aan plafond, wanden en accessoires door opstijgende warme lucht.
 4. Schade ontstaan door temperatuurverschillen aan alle door ons geleverde natuursteen producten.
 5. Toegepaste materialen en/ of veranderingen welke door derden zijn aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Het Ambacht B.V.
 6. Schade of veranderingen aan begroeiing, beplanting en bestrating indien leidingen buiten om de woning toegepast  worden.

Enkele punten die extra aandacht verdienen:

 1. Geleverd natuursteen kan in kleur en structuur afwijken van getoond monster.
 2. Alle natuursteen schouwen worden standaard, ongevoegd opgeleverd.
 3. Bij gaten boren, zagen in muren en/ of vloeren zijn alle daaruit voortvloeiende schade aan gas, water en elektriciteitsleiding of enig andere leiding- en afvoerkanaal voor eigen risico klant.
 4. Als de woning van een continue mechanische afzuiging is voorzien, is men wettelijk verplicht om gebruik te maken van een rookgas afzuiger bij gas- open haarden.
 5. Geen directe luchttoevoer uit de kruipruimte i.v.m. radon gassen. Radon komt van nature voor in bepaalde bodemsoorten en bouwmaterialen. Wanneer er, als gevolg van onvoldoende ventilatie, lucht uit de kruipruimte wordt aangezogen, kan hierbij radongas in het binnenmilieu vrijkomen. Radongas is schadelijk voor de gezondheid omdat uit het natuurlijk verval van dit gas radioactieve componenten ontstaan. Radon treedt het menselijk lichaam binnen door de huid, via het spijsverteringskanaal en vooral via de longen, waar de straling een verhoogde kans geeft op het ontstaan van longkanker. Jaarlijks overlijden in Nederland naar schatting vijfhonderd mensen aan longkanker ten gevolge van blootstelling aan radon (Zeeuwse Milieufederatie, 1995) Door goede ventilatie en een goede afdichting van de bodem en kruipruimte kan worden voorkomen dat lucht uit de kruipruimte de woonruimte in wordt gezogen. Indien de kruipruimte is voorzien van een beluchting en voldoende  luchttoevoer openingen heeft mag in sommige gevallen de beluchting rechtstreeks uit de kruipruimte worden gehaald.
 6. Bij ontstane schade dient zowel de eigen tussenpersoon als Het Ambacht B.V. hiervan terstond in kennis te worden gesteld. Vervanging of reparatie mag nooit worden uitgevoerd zonder dat wij deze hebben kunnen controleren. Reparaties zonder onze toestemming zullen wij niet vergoeden.
 7. Indien het door Het Ambacht tijdens de productie noodzakelijk wordt geacht om af te wijken van een bepaalde maatvoering, behouden wij ons het recht voor om hiervan gebruik te maken.
 8. Indien door overmacht (leveringen uit het buitenland en/ of leveringen door derden) de overeengekomen leveringsdatum niet kan worden nagekomen, zullen wij alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk te leveren.
 9. Verlofdagen en/ of uren welke door de opdrachtgever worden opgenomen om bij meten en plaatsen aanwezig te zijn, kunnen nooit bij ons gedeclareerd worden.
 10. Alle kosten voortvloeiend uit werkzaamheden welke niet op de opdracht vermeld zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Indien montage van de haard of kachel niet op de begane grond zal plaatsvinden, maar elders in het pand dan dient de opdrachtgever ons hiervan vooraf in kennis te stellen.
 12. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de omgeving op de werkplek en de route naar buiten voldoende beschermd is en vrij van obstakels, zodat hieraan geen schade kan ontstaan.
 13. Onze werknemers zijn i.v.m. de ARBO- wetgeving verplicht om veiligheidsschoenen te dragen.
 14. Op de dag van plaatsing dient bij het verlaten van het pand door onze monteurs een van de opdrachtgevers of een door hen aangesteld persoon aanwezig te zijn om een nette afwerking te controleren en hiervoor te tekenen.
 15. Betalingsvoorwaarde: zie offerte en/of factuur.
 16. Bij oplevering haard dient u aanwezig te zijn .
 17. Voor onvoorziene werkzaamheden/verborgen gebreken kan er een nacalculatie volgen van de meer gewerkte uren en materialen.

NB. Onze aansprakelijkheidsverzekering dekt maximaal € 1.250.000,00 aan schade.